• Registrace
 • Přihlášení
  Zapomenuté heslo
 • CZ

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro přístup do služby ALTCLUB

společnosti:ODOI LTD
se sídlem:6 Bexley Square, Manchester  M3 6BZ
COMPANY NO. 09820451
E-mail:support@altclub.com
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 171081
 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění;
   2. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
   3. „Období“ znamená konkrétní časové období (zpravidla kalendářní měsíc) uvedené na Webu, na které jsou poskytovány Služby, pokud se jedná o Služby poskytované na určité období;
   4. „Odměna“ znamená určitou finanční částku, která je uvedená na Webu, na základě jejíž úhrady si Uživatel předplácí poskytování jednorázových Služeb nebo Služeb na určité Období;
   5. „Podmínky“ znamenají tyto obchodní podmínky a ustanovení uvedená v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují. Pokud se v těchto Podmínkách odkazuje na Podmínky, rozumí se tím rovněž Podmínky o zpracování osobních údajů, pokud z kontextu takového ustanovení nebo odkazu nevyplývá něco jiného;
   6. „Podmínky o zpracování osobních údajů“ znamenají podmínky o zpracování osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů, které tvoří součást těchto Podmínek a jsou uvedeny v samostatném dokumentu;
   7. „Provozovatel“ znamená společnost ODOI LTD, se sídlem 6 Bexley Square, Manchester  M3 6BZ, COMPANY NO. 09820451, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 171081, který poskytuje Služby;
   8. „Registrace“ znamená postup Uživatele, při kterém vyplňuje své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo;
   9. „Služby“ znamenají Provozovatelem zprostředkovávané vzdělávací kurzy a informace, přičemž vzdělávací kurzy a informace mohou být poskytnuty jednorázově nebo na určité Období, přičemž jednotlivé Služby jsou detailně popsány na Webu;
   10. „Smlouva“ znamená inominátní smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem k poskytnutí konkrétních Služeb, jejichž poskytnutí Uživatel objednal prostřednictvím Webu a za jejichž poskytnutí zaplatil Provozovateli Odměnu;
   11. „Svéprávná osoba“ znamená fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná podle Občanského zákoníku (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České Republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem;
   12. „Uživatel“ znamená Svéprávnou osobu, která provedla Registraci a jejíž Registrace nebyla odmítnuta nebo zrušena;
   13. „Web“ znamená internetový web [altclub.com], který je provozovaný Provozovatelem a dostupný na internetové adrese (URL) [www.altclub.com];
   14. „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úřadů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
   15. „Zařízení“ znamená jakýkoliv přístroj, jehož pomocí může Uživatel vstoupit na Web a využívat Služby, např. osobní počítač, notebook, tablet, smartphone, počítač v internetové kavárně nebo jiném veřejně přístupném místě.
 2. Základní ustanovení
  1. Provozovatel provozuje Web, v jehož rámci nabízí Uživatelům využívání Služeb. Uživatelé jsou oprávněni využívat Služby prostřednictvím Zařízení a v souladu s těmito Podmínkami. Jakékoliv využívání Služeb je možné pouze na základě předchozí úhrady Odměny.
  2. Služby spočívají v poskytování vzdělávacích kurzů a informací zejména ohledně kryptoměn, jejich povahy, převoditelnosti, historie, investování, správy a nakládání s nimi, přičemž Uživatel bere na vědomí, že veškeré vzdělávací kurzy a informace obsažené ve Službách nejsou poskytováním investičního poradenství ohledně investování do kryptoměn (zejména nejsou doporučením do které kryptoměny investovat) a pokud vzdělávací kurzy a informace obsahují informace o investování, pak takové informace v žádném případě negarantují a nezaručují správnost informací o investování, ale pouze osobní názor autorů takové informace. Provozovatel tímto výslovně sděluje a Uživatel toto sdělení bere na vědomí, že Provozovatel v žádném případě neurčuje, nepropaguje nebo nijak nedoporučuje žádnou strategii ohledně investování do kryptoměn nebo druhů jednotlivých kryptoměn, ale jeho činnost je výlučně vzdělávací a informační. Provozovatel však výslovně upozorňuje Uživatele, že jakékoliv investování do kryptoměn je vysoce rizikové a v žádném případě negarantuje jakoukoliv návratnost provedené investice. Pokud Uživatel bude investovat do kryptoměn na základě vzdělávacích kurzů nebo informací obsažených ve Službách, pak Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s takovým investováním Uživatele a Uživatele se tímto výslovně vzdává jakýchkoliv nároků vůči Provozovateli.
  3. Služby jsou určeny výlučně pro konkrétního Uživatele, který za jejich poskytnutí zaplatil příslušnou Odměnu a Uživatel není oprávněn přímo nebo nepřímo zpřístupnit Služby jakékoliv třetí osobě nebo je zpřístupnit nebo zveřejnit neurčitému počtu třetích osob, a to zejména na internetu.
  4. Tyto Podmínky upravují zejména (i) vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, při využívání Webu a využívání a poskytování Služeb, (ii) pravidla, kterými se musí Uživatel řídit při využívání Služeb, při Registraci a při návštěvě Webu, (iii) pravidla, kterými se řídí jakýkoliv návštěvník při návštěvě Webu, a (iv) pravidla chování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES, o elektronickém obchodu, ze dne 8. června 2000, pro účely ochrany mladistvých a lidské důstojnosti.
 3. Registrace
  1. Požádat o provedení Registrace může pouze Svéprávná osoba. Registrace je bezplatná. Vstup na Web, provedení Registrace nebo využívání Služeb Provozovatel nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny, uraženy, pohoršeny obsahem Webu. Vstup na Web, Registrace nebo využívání Služeb je zakázáno osobám, které nejsou Svéprávné osoby.
  2. Registrace se provádí on-line prostřednictvím Webu. Registrace je dokončena, pokud Svéprávná osoba:
   1. vyplní veškeré údaje, které jsou požadovány na Webu, zejména jméno, příjmení, heslo a e-mailová adresa, které jsou určeny pouze pro vzájemnou komunikaci s Provozovatelem;
   2. kliknutím elektronicky potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami, a že se s nimi seznámil; a
   3. Registrace není odmítnuta ze strany Provozovatele.
    Dokončením Registrace se Svéprávná osoba stane Uživatelem, který je oprávněn uzavírat Smlouvy k poskytování příslušných Služeb a Uživatel je vázán těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností platí, že těmito Podmínkami je vázán jakýkoliv návštěvník Webu.
  3. Dokončením Registrace Uživatel potvrzuje, že Registraci provedl zcela svobodně, dobrovolně, bez nátlaku a bez pohrůžky násilí, je Svéprávná osoba a není v pracovněprávním vztahu s Provozovatelem.
  4. Údaje uvedené Uživatelem při Registraci nesmí obsahovat žádné urážlivé, hanlivé, pobuřující a společensky nepřijatelná slova (zejména v rozporu s dobrými mravy a obecně závaznými právními předpisy), slovní spojení, grafická gesta (např. emotikony), která by vyjadřovala Uživatelovu náladu, postoj či emoce, nebo jiné jim obdobné prostředky komunikace.
  5. Používání hesla a/nebo jiných přihlašovacích kódů zadaných při Registraci je na plnou zodpovědnost Uživatele. Uživatel je povinen udržet veškeré své přihlašovací údaje v tajnosti a bezpečí. V případě odhalení, odcizení nebo zneužití přihlašovacích údajů je Uživatel povinen si tyto přihlašovací údaje okamžitě změnit a neprodleně informovat Provozovatele, a to zasláním e-mailu na support@altclub.com.
  6. Provozovatel je oprávněn odmítnout provedení Registrace, u kterékoliv fyzické osoby (zejména v případě, že uvedené osobě byla zrušena Registrace nebo s ní byla ukončena Smlouva, fyzická osoba není Svéprávná osoba, fyzická osoba porušila vůči Provozovateli právní povinnost smluvní nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo v případě existence splatných, avšak nesplněných dluhů takové osoby vůči Provozovateli). Provozovatel je dále před dokončením Registrace oprávněn požadovat předložení nebo sdělení dalších údajů nebo dokladů týkající se fyzické osoby, zejména za účelem ověření fyzické osoby (např. kopie občanského průkazu nebo pasu atd.) nebo jakýchkoliv údajů ohledně fyzické osoby.
  7. Svéprávná osoba je povinna při Registraci uvádět pouze správné, pravdivé a přesné údaje a je povinna bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto údajů.
 4. Práva a povinnosti Uživatele při užívání Webu
  1. Uživatelé jsou povinni při využívání Služeb se plně řídit těmito Podmínkami.
  2. Provozovatel je povinen poskytovat Služby Uživateli pouze pokud byla uzavřena Smlouva a pokud Uživatel zaplatil Odměnu. Smlouva k poskytování Služeb bude uzavřena jednorázově nebo na určité Období. V případě uzavření Smlouvy k jednorázovému poskytnutí Služeb budou Služby poskytovány v rozsahu uvedeném na Webu (například jednorázovým poskytnutím vzdělávacích kurzů nebo informací, jejich poskytnutím v určitém omezeném počtu opakování nebo jejich neomezeným poskytováním). Rozsah poskytování Služeb, které jsou jednorázové, může být kdykoliv změněn oznámením na Webu, resp. uvedenou změnou rozsahu poskytnutí v příslušné sekci Webu, přičemž při takové změně nemá Uživatel žádný nárok na vrácení Odměny nebo její poměrné části. Pokud je Smlouva uzavřena na určité Období, pak jsou Služby poskytovány pouze po dobu takového Období a po jeho skončení bez prodloužení Smlouvy na další Období nejsou Služby poskytovány.
  3. Uživatel se při využívání Služeb zavazuje, že:
   1. bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy;
   2. třetí osobě (zejména osobě, která není Svéprávnou osobou) neumožní využívání Služeb;
   3. nebude porušovat intelektuální vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetí osoby, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv užívat obsah, tj. materiály, audio-vizuální záznamy atd., který je chráněn zejména Autorským zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
  4. Uživatel dále nesmí:
   1. propagovat, uvádět, publikovat adresy jiných internetových stránek, které jsou podobné jako Web a propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení; Uživatel není oprávněn propagovat jakýmkoliv způsobem jiného podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem, zveřejňovat materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele;
   2. ohrožovat ostatní návštěvníky Webu instalováním počítačových virů nebo jiného škodlivého softwaru; Uživatel nesmí žádným způsobem zasahovat do obsahu Webu, zejména ohrožovat či narušovat jeho provoz nebo neoprávněně získávat osobní údaje o jiných Uživatelích; a
   3. používat Web k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů
  5. Ochranné známky, loga, grafiky, obrázky, fotografie, animace, videa a texty, které se objeví na Webu, nemohou být reprodukovány, používány, publikovány, distribuovány, prodávány ani ukazovány bez předchozího písemného svolení ze strany Provozovatele.
  6. Uživatel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v těchto Podmínkách bude informovat o takovém porušení Provozovatele bez zbytečného odkladu. Každý Uživatel je oprávněn oznámit Provozovateli porušení Podmínek jiným Uživatelem, a to odesláním zprávy Provozovateli přímo prostřednictvím Webu.
 5. Odměna
  1. Uživatel je oprávněn využívat Služby pouze po předchozí úhradě Odměny. Pokud je sjednáno poskytování Služeb na dobu příslušného Období, pak je Uživatel oprávněn poskytovat Služby na Období, na které zaplatil Odměnu. Při uplynutí Období bez úhrady Odměny na další Období, je ukončen přístup k poskytování Služeb a nemohou být poskytnuty žádné další Služby, a to až do okamžiku zaplacení Odměny na další příslušné Období. Doklad o zaplacení Odměny je zpřístupněn v rámci příslušné sekce Webu a není jednotlivě doručován Uživateli.
  2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za převod nebo přesun finančních prostředků při úhradě Odměny. Uživatel bere na vědomí, že úhrada Odměny je zajišťována třetími osobami, které zejména spravují příslušný platební systém s tím, že Provozovatel nemá na tento platební systém žádný vliv.
  3. Úhrada Odměny na příslušné Období je možná kliknutím kurzoru „myši“ na příslušný hypertextový odkaz umožňující zaplatit Odměnu. Proces zaplacení Odměny je realizován především blokací příslušné finanční částky na bankovní kartě Uživatele (zejména debetní nebo kreditní) nebo na jiném platebním prostředku, který je uveden v příslušné sekci na Webu, ve prospěch Provozovatele s následnou úhradou takové částky na příslušný bankovní nebo jiný účet Provozovatele nebo Provozovatel obdrží, pro něj dostačující, jiné potvrzení o převodu nebo blokaci konkrétní finanční částky.
  4. Provozovatel neúčtuje žádné poplatky za platbu Odměny.
  5. Provozovatel upozorňuje, že v souvislosti s platbou Odměny mohou být ze strany třetích osob zajišťujících platební systémy účtovány příslušné poplatky, zejména v souvislosti s převodem měn, bankovní poplatky za transakci, poplatky za použití platební karty, poplatky za použití platebního systému atd. Uživatel je povinen se seznámit s výší poplatků, které mohou být účtovány v souvislosti s platbou Odměny a je výlučně odpovědný za výši těchto poplatků.
  6. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn k žádnému vrácení zaplacené Odměny, ledaže tyto Podmínky stanoví jinak.
  7. Platba Odměny za Služby poskytované na určité Období může být prováděna pouze příslušnou bankovní kartou (zejména debetní nebo kreditní). Platba Odměny za Služby poskytované jednorázově může být prováděna Uživatelem zejména prostřednictvím níže uvedených služeb:
   1. [GoPay – na www.gopay.cz]
   2. jiným Provozovatelem určeným způsobem, který bude později uveden v příslušné sekci na Webu.
  8. Pokud je sjednáno poskytování Služeb na dobu příslušného Období, pak Uživatel souhlasí s platbou Odměny automatickým strháváním plateb z platební karty (tzv. opakované platby). Uživatel tímto dává souhlas k provádění úhrady Odměny na základě uvedené opakované platby, tj. provedením platby Odměny na dobu příslušného Období a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay, a to na základě následujících parametrů:
   1. opakovaná platba bude placena jako předplatné Odměny na dobu příslušného Období;
   2. maximální částka opakované platby nepřesáhne [400] Kč;
   3. částka opakované platby bude fixní;
   4. [datum nebo frekvence strhávání opakované platby bude [měsíční]];
   5. [datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní];
   6. [konkrétní forma komunikace, jakou může zákazník využít pro změnu nastavení opakované platby (např. e-mailová adresa uvedená v objednávce)].
   7. S údaji na platební kartě Uživatele GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
  9. Provozovatel je oprávněn Uživatele informovat o skutečnosti, že (i) se chystá strhnout následující opakovanou platbu a uběhlo více než 6 měsíců od poslední opakované platby, (ii) skončila perioda, po kterou měl Uživatel službu zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba, a (iii) dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb (např. změna ve frekvenci strhávání opakované platby).
 6. Reklamace
  1. Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, v případě, že dojde z důvodů na straně Provozovatele (i) k nemožnosti využít Služby, za které byla zaplacena Odměna; nebo (ii) k jinému nesplnění povinnosti podle těchto Podmínek, je Uživatel oprávněn tyto vady u Provozovatele reklamovat. Uvedené vady je Uživatel u Provozovatele oprávněn reklamovat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy tyto vady Uživatel zjistil nebo mohl zjistit. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci na webové stránce www.support@altclub.com.
  2. Provozovatel se zavazuje reklamaci, uplatněnou Uživatelem podle článku 6.1, vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku doručení reklamace Uživatele Provozovateli a podle svých možností zjednat nápravu závadného stavu bez zbytečného odkladu, pokud je reklamace oprávněná. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. V případě, že reklamace bude uplatněna později, pak nárok Uživatele na vyřízení reklamace zaniká.
  3. V případě oprávněnosti uplatněné reklamace má Uživatel nárok na vrácení zaplacené Odměny nebo její části a dále na případnou škodu vzniklou Uživateli. Ustanovení Občanského zákoníku, upravující práva z odpovědnosti za vady, se ve vztazích mezi Uživatelem a Provozovatelem nepoužijí, neboť jsou nahrazena ujednáním těchto Podmínek.
  4. O reklamaci rozhodne s konečnou platností Provozovatel. Jako podklady pro reklamaci budou sloužit záznamy Webu, pokud Uživatel nepředloží jiné záznamy. V případě rozporu mezi záznamy Webu a Uživatelem předloženými záznamy mají přednost záznamy Webu, pokud Provozovatel nerozhodne jinak.
 7. Odpovědnost Provozovatele
  1. Při využívání Služeb Provozovatel neodpovídá za služby dodávané třetími osobami, jako např. kvalita internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků nebo převodních kurzů určovaných platebními institucemi atd. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči Provozovateli nemůže uplatňovat žádné nároky za obsah, rozsah nebo kvalitu Služeb a současně se Uživatel zavazuje, vůči Provozovateli takové nároky neuplatňovat a pokud by takové nároky vznikly, pak se jich Uživatel v okamžiku jejich vzniku vzdává.
  2. Provozovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Služeb Uživatelem v důsledku nepřístupnosti Webu, způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Provozovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  3. Provozovatel odpovídá pouze za takovou ztrátu dat, kterou způsobil sám svou činností, neodpovídá však za ztrátu dat Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti internet omezit či dočasně zastavit provoz Webu nebo aplikací umožňujících poskytování Služeb. O této skutečnosti se Provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Uživatele.
  4. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Webu a tím i k využívání Služeb omezen nebo přerušen. Provozovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Webu, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Webu a tím i možnost využívání Služeb Uživatelem.
  5. Provozovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb Uživateli v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele. Za vznik jakékoliv újmy Uživatele způsobené uvedeným přerušením poskytování Služeb nenese Provozovatel žádnou odpovědnost a Uživatel není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím Uživateli v důsledku takového přerušení vznikne.
  6. Provozovatel nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatelů nebo k příslušné databázi Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Podmínek. Jinak Provozovatel odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy.
  7. Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Uživatelem. Tím není dotčen nárok Provozovatele a třetích stran na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení jakékoliv z povinností Uživatele.
  8. Uživatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zřízení Registrace, využíváním Služeb nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.
 8. Web
  1. Web a obsah Služeb jsou ve výlučném vlastnictví Provozovatele a Provozovatel je oprávněn výlučně vykonávat veškerá práva k Webu a Službám.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob grafického zobrazení Webu, Registrace a jiných internetových aplikací, které provozuje a tento způsob kdykoli změnit, upravit nebo doplnit.
  3. Konkrétní způsob provedení Registrace a užívání Služeb je stanoven v rámci příslušného rozhraní na Webu a může být kdykoliv Provozovatelem upraven nebo změněn, a to graficky, obsahově nebo jinak. Při provedení Registrace a při využívání Služeb je Uživatel povinen se řídit příslušnými pokyny v rámci rozhraní na Webu, pokud tyto pokyny nejsou uvedeny v těchto Podmínkách. Pokyny týkající se technického provedení Registrace jsou považovány za pokyny udělené podle těchto Podmínek a jsou závazné.
  4. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Webu. Provozovatel však bude garantovat dostupnost Služeb v rozsahu 99% v kalendářním roce.
  5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela přerušit provoz Webu i tím i možnost užívání Služeb z důvodu plánovaných odstávek Webu a údržby serveru tak, že odstávka Webu:
   1. bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 22,00 do 05,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody;
   2. odstávka bude vždy předem zveřejněna na Webu nebo předem oznámena Uživateli e-mailem; a
   3. odstávka bude maximálně dvakrát za kalendářní měsíc a nebude trvat déle jak 3 hodiny, pokud tomu nebudou bránit vážné provozní důvody.
  6. Provozovatel je v souladu s Autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Webu, včetně obsahu Služeb. Pro vyloučení pochybností platí, že veškerá ujednání o majetkoprávní ochraně obsahu Webu se rovněž vztahují na obsah Služeb a za obsah Webu se výlučně považuje i obsah Služeb, který je majetkoprávně chráně stejně jako Web. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. Jakékoliv užití obsahu Webu, popř. jeho částí, Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Web určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Webu. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do obsahu Webu nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s obsahem Webu (zejména autorských) může Provozovateli způsobit újmu, která bude uplatněna vůči Uživateli.
  7. Zřízením Registrace nebo uzavřením Smlouvy nevznikají Uživateli žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, autorských práv nebo jakýchkoliv dalších předmětů duševního vlastnictví Provozovatele.
  8. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Webu k zajištění chodu Webu. Uživatel dává výslovné svolení Provozovateli k tomu, aby činnost Uživatele na Webu, obsah, který zveřejňuje Uživatel na Webu a při využívání Služeb byla kdykoliv náhodně monitorována, a to zejména za účelem kontroly, zda Uživatel při přístupu na Web a využívání Služeb dodržuje Podmínky. Provozovatel má právo, avšak nejedná se o povinnost, prověřit Uživatele.
  9. Provozovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel nebo kdokoliv jiný může zveřejnit na Webu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný. Provozovatel je oprávněn v jakémkoliv rozsahu omezit nebo smazat zpřístupnění nebo zveřejnění jakéhokoliv sdělení, příspěvku, které bylo publikováno na Webu v rozporu s Podmínkami.
  10. V případě trestného činu nebo přestupku spáchaného Uživatelem je Provozovatel oprávněn předat veškeré informace ohledně příslušného Uživatele příslušným orgánům státní moci, a to bez nutnosti informování takového Uživatele, o jehož informace se jedná.
 9. Doba trvání Registrace a ukončení Smlouvy
  1. Registrace se zřizuje na dobu neurčitou a může být zrušena pouze na základě podmínek uvedených v tomto článku. V případě uzavření Smlouvy může být Smlouva ukončena pouze na základě podmínek uvedených v tomto článku nebo článku 11.
  2. Uživatel je oprávněn požadovat zrušení Registrace, a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Lhůta ke zrušení Registrace činí 30 dnů a počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost o zrušení Registrace doručena.
  3. Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností po doručení výpovědi, a to bez jakékoliv předchozí výzvy, v případě, že:
   1. Registraci zřídila osoba, která nesplňovala podmínky pro zřízení Registrace;
   2. Uživatel uvedl při Registraci nesprávné, nepravdivé nebo zavádějící údaje;
   3. Uživatel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v těchto Podmínkách nebo jakoukoliv jinou povinnost stanovenou obecně závazným právním předpisem;
   4. bude zrušen Web nebo některá aplikace umožňující poskytování nebo zprostředkovávání Služeb nebo bude podstatně omezen jejich provoz;
   5. Provozovatel ztratí oprávnění k provozování Webu nebo některé aplikace umožňující poskytování nebo zprostředkovávání Služeb nebo výkon tohoto oprávnění bude přerušen;
   6. vůči Uživateli bude zahájeno insolvenční řízení; nebo
   7. bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo jiný obdobný souhlas.
  4. Zrušením Registrace nebo výpovědí Smlouvy, při kterém dochází rovněž ke zrušení Registrace, zaniká oprávnění Uživatele k přístupu na Web a k využívání Služeb. V případě výpovědi Provozovatele podle článku 9.3, nemá Uživatel nárok na vrácení Odměny nebo její poměrné části.
 10. Oznámení
  1. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Provozovateli podle těchto Podmínek, bude činěno pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Provozovatele. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li zasláno na e-mailovou adresu Provozovatele, která je uvedena v záhlaví těchto Podmínek nebo na jinou e-mailovou adresu, která je výslovně uvedená v těchto Podmínkách.
  2. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Uživateli podle těchto Podmínek, bude činěno prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Uživatele nebo prostřednictvím zveřejnění na Webu v sekci, která je přístupná Uživateli. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za řádně dané či učiněné, bude-li provedeno některým z výše uvedených způsobů.
  3. Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny kontaktních adres.
  4. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení se bude považovat za doručené třetím dnem po jeho provedení, a to i v případě, že strana nepřečte zprávu, která jí byla zaslána některým ze způsobů uvedených v těchto Podmínkách. Výše uvedený způsob doručení platí u sdělení jakékoliv zprávy, tj. zejména při odstoupení Provozovatele od Smlouvy nebo vyřízení jakékoliv reklamace.
 11. Ustanovení ve vztahu ke spotřebitelům
  1. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tj. uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se na Uživatele vztahují následující ustanovení v tomto článku.
  2. Informace podle ustanovení § 1811 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. totožnost Provozovatele je uvedena v záhlaví těchto Podmínek;
   2. Provozovatel dodává Služby, které tvoří vzdělávací kurzy a informace ohledně kryptoměn a investování do kryptoměn;
   3. cena dodávaných Služeb je uvedena jako Odměna v příslušné sekci na Webu, přičemž Odměna může být účtována jako jednorázová nebo na určité Období, na které si Uživatel dopředu předplatil Služby, přičemž k Odměně nejsou Provozovatelem účtovány žádné daně nebo poplatky, avšak platba Odměny může být zatížena poplatky a náklady třetích osob, skrze jejichž platební prostředky je Odměna placena a poplatky třetích stran tak, jak je uvedeno v těchto Podmínkách;
   4. způsob platby Odměny je uveden v článku 5 těchto Podmínek a způsob dodání Služeb spočívá ve zpřístupnění vzdělávacích kurzů nebo informací na Webu;
   5. Provozovatel není schopen stanovit náklady (i) za platbu Odměny, nebo (ii) náklady na přístup na Web, zejména na internetové připojení; přičemž takové náklady mohou být účtovány třetími osobami, přičemž každá třetí osoba může účtovat jiné náklady;
   6. práva z vadného plnění jsou uvedena v článku 6 těchto Podmínek;
   7. doba trvání závazku a podmínky ukončení jsou stanoveny v článku 9 těchto Podmínek;
   8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu a o technických ochranných opatřeních je uveden v článku 8 těchto Podmínek a v Podmínkách o zpracování osobních údajů;
   9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem jsou následující: jakékoliv Zařízení musí mít technické parametry uvedené v příslušné sekci Webu, aby byla zajištěna možnost využívání Služeb.
  3. Informace podle ustanovení § 1820 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku jsou účtovány podle místní sazby operátorů, se kterými má Uživatel sjednánu smlouvu o připojení k internetu;
   2. veškeré Služby lze využívat pouze na základě předchozí platby Odměny, přičemž před využitím Služby může být zaplacená Odměna považována za formu zálohy;
   3. Smlouva se uzavírá buď k jednorázovému poskytnutí Služeb, přičemž Smlouva je splněna jednorázovým poskytnutím Služeb nebo k poskytování Služeb na určité Období, potom Smlouva bude strany zavazovat po dobu sjednaného Období dodáním;
   4. výše úhrady Uživatele za jeden kalendářní měsíc bude záviset na rozsahu využitých Služeb sjednaných na určité Období a uhrazené Odměně;
   5. Provozovatel neúčtuje za využívání Služeb žádné dodatečné daně, poplatky a náklady, avšak tyto daně, poplatky a náklady mohou být účtovány třetími stranami, jak je uvedeno v těchto Podmínkách;
   6. Uživatel není oprávněn využít práva na odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v článku 11.4 těchto Podmínek;
   7. Uživatel není oprávněn využít práva na odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v článku 11.4 těchto Podmínek, proto se neuvádí, že Uživatel ponese jakékoliv náklady vůči Provozovateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy;
   8. Provozovatel není povinen vrátit jakoukoliv poměrnou část Odměny, která byla Uživatelem zaplacena;
   9. Provozovatel prohlašuje, že se jedná o smlouvu podle § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, tj. o smlouvu na dodání digitálního obsahu, proto Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy;
   10. Uživatel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Uživatel, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Provozovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
  4. Uživatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to v souladu s § 1837 písm. l) Občanského zákoníku, z důvodu, že předmětem poskytnutých Služeb je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči a je dodáván s předchozím výslovným souhlasem Uživatele (podle článku 11.5) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V rámci objednání Služeb a úhrady Odměny prostřednictvím Webu je Uživatel opakovaně poučen, že poskytuje výslovný souhlas s využíváním Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a z uvedeného důvodu nemá právo na odstoupení od Smlouvy.
  5. Informace podle ustanovení § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku jsou následující:
   1. Smlouva je tvořena těmito Podmínkami a Podmínkami o zpracování osobních údajů přijatými Uživatelem. Evidence ohledně provedení Registrace a uzavření Smlouvy bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě a Uživatel nemá k této evidenci přístup;
   2. tyto podmínky jsou uzavřeny v českém jazyce;
   3. Smlouva je uzavřena postupem popsaným v článku 4 těchto Podmínek;
   4. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.
  6. Uživatel tímto výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi údaji uvedenými v tomto článku před uzavřením Smlouvy.
  7. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Provozovatel a Uživatel se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně Podmínek přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří Podmínky o zpracování osobních údajů, a to přesto, že jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
  3. Provozovatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám Uživatele jakékoliv své pohledávky, a to zejména jakékoliv náhrady škody, újmy, bezdůvodná obohacení, poplatky, náklady a další plnění. Uživatel není oprávněn provést žádný zápočet svých pohledávek vůči pohledávkám Provozovatele, ani postoupit svou pohledávku vůči Provozovateli.
  4. Jakýkoliv návrh na změnu Podmínek je nutné učinit v souladu s těmito Podmínkami. V případě jakéhokoliv návrhu Uživatele na změnu Podmínek musí být takový návrh přijat Provozovatelem zcela bezvýhradně, jinak není způsobilý změnit tyto Podmínky. Jakýkoliv dodatek nebo odchylka k návrhu Provozovatele na změnu Podmínek, který podstatně nemění Podmínky, se předem vylučuje a znamená nový návrh.
  5. Uživatel potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Podmínkami a s ustanoveními v příslušných sekcích Webu (zejména o způsobu platby Odměny), na které tyto Podmínky odkazují, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Podmínkách a v ustanovených v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují. Uživatel dále potvrzuje, že vznesl veškeré své námitky vůči Podmínkám a uplatnil veškeré návrhy na změny těchto Podmínek vůči Provozovateli, proto tyto Podmínky představují práva a povinnosti navržené, projednané a kompromisně dohodnuté mezi oběma Stranami.
  6. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit, a to v přiměřeném rozsahu. Změnu Podmínek musí Provozovatel oznámit Uživateli v souladu s těmito Podmínkami a Uživatel je oprávněn takovou změnu odmítnout, a to do 10 dnů od obdržení návrhu změn Podmínek. V případě odmítnutí změny Podmínek ze strany Uživatele je k okamžiku odmítnutí změny Podmínek zrušena Registrace a ukončena Smlouva, V případě, že byla Smlouva uzavřena na určité Období, tak zrušení Registrace a ukončení Smlouvy je účinné až ke konci takového Období, přičemž po dobu běhu uvedeného Období se budou na vztah Provozovatele a Uživatele uplatňovat Podmínky v nezměněném stavu. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Provozovatel oprávněn navrhnout změnu Podmínek, se rozumí zejména způsob užívání Webu, způsob platby Odměny, délku jednotlivých Období a výši placené Odměny, podmínky vzájemné komunikace, rozsahu sdělení osobních údajů, technických podmínek Registrace, podmínky provozování Webu (včetně podmínek podoby Webu), způsob a rozsah využívání Služeb atd. V případě, že návrh na změnu Podmínek není odmítnut, a to do 10 dnů od oznámení změny Podmínek stává se změna Podmínek pro Uživatele závazná.
  7. Pokud některá ustanovení technického nebo cenového charakteru nejsou uvedena v těchto Podmínkách, pak tyto Podmínky odkazují na příslušnou sekci na Webu, kde jsou uvedeny bližší detaily těchto ustanovení. V příslušných sekcích Webu jsou upravena technická a cenová ustanovení, a to: (i) seznam měn, kterými lze platit Odměnu, (ii) uvedení dalších Služeb, které lze využívat nebo plnění poskytovaných ze strany Provozovatele, (iii) seznam aplikací užívaných v rámci Webu, (iv) přehled Služeb, (v) způsob, platební prostředky a platební podmínky platby Odměny, (vi) technické parametry Zařízení, nebo (vii) označení příslušné sekce na Webu, ve které budou doručovány zprávy a oznámení Provozovatele Uživateli, pokud takový způsob doručování bude Provozovatelem využíván. Ustanovení uvedená v příslušných sekcích Webu mohou být měněna stejným způsobem jako tyto Podmínky, přičemž pro změnu těchto ustanovení se článek 12.6 použije obdobně.
  8. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost. Provozovatel a Uživatel se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.
  9. Uživatel tímto výslovně souhlasí a uděluje svůj souhlas s postoupením nebo převodem práv a závazků Provozovatele nebo jejich částí na jakoukoliv třetí osobu či osoby podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. Provozovatel se zavazuje Uživatele informovat o takovémto postoupení či převodu.
  10. Provozovatel a Uživatel si sjednávají, že se nebude při plnění těchto Podmínek přihlížet k obchodním zvyklostem.
  11. Provozovatel a Uživatel přebírají riziko nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, tj. v případě podstatné změny okolností, která založí v právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr zvýhodněním jedné Strany, nebude mít druhá strana právo na obnovení jednání o Smlouvě.
  12. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2018