• Registrace
 • Přihlášení
  Zapomenuté heslo
 • CZ

podmínky K REFERRAL PROGRAM

Podmínky k referral programu ke všeobecným obchodním podmínkám pro poskytování služby ALTCLUB

společnosti:ODOI LTD
se sídlem:6 Bexley Square, Manchester  M3 6BZ
COMPANY NO. 09820451
E-mail:support@altclub.com
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 171081
 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto podmínek k referral programu mají níže uvedené pojmy následující význam:
   1. „Podmínky“ znamenají tyto podmínky k referral programu;
   2. „Bod“ má význam uvedený v článku 3.1 těchto Podmínek;
   3. „Bitcoin“ znamená digitální měnu Bitcoin;
   4. „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají obchodní podmínky pro poskytování služby ALTCLUB; a
   5. „Zájemce“ znamená Svéprávnou osobu.
  2. Všechny definice uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v těchto Podmínkách.
  3. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek, a to přestože jsou uvedené v samostatném dokumentu.
  4. Veškerá obecná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek se v plném rozsahu aplikují na právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem podle těchto Podmínek.
 2. Zprostředkování uzavření Smlouvy
  1. Uživatel je oprávněn zprostředkovat Registraci na Webu pro Zájemce, který má zájem se stát Uživatelem a využívat Služby a následně zprostředkovat uzavření Smlouvy na využívání určitých Služeb mezi Provozovatelem a Zájemcem.
  2. Za zprostředkování uzavření Smlouvy k využívání určitých Služeb mezi Zájemcem a Provozovatelem náleží Uživateli příslušný počet Bodů, a to při splnění všech následujících podmínek:
   1. Zájemce provedl Registraci na Webu a taková Registrace nebyla odmítnuta nebo zrušena;
   2. Zájemce uzavřel Smlouvu a stal se Uživatelem a Smlouva trvá a nebyla ukončena;
   3. stávající Uživatel, který zprostředkoval uzavření Smlouvy mezi Zájemcem a Provozovatelem má platnou Registraci, tj. Registrace nebyla zrušena, a nedošlo k výpovědi Smlouvy Provozovatelem ve vztahu k Uživateli;
   4. Zájemce ani stávající Uživatel, který uzavření Smlouvy se Zájemcem zprostředkoval, není v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti podle Všeobecných obchodních podmínek, zejména s úhradou Odměny;
   5. Zájemce, který se stal Uživatelem, byl zprostředkován stávajícím Uživatelem, a to zejména přes odkaz skrze URL adresu stávajícího Uživatele nebo jiným způsobem, který bude stanoven na Webu; a
   6. Zájemce, který se stal Uživatelem, uhradil Odměnu, ze které se má určit konkrétní počet Bodů, které budou připsány Uživateli (tj. aby mohl být Uživateli připsán konkrétní počet bodů, je nutné, aby zprostředkovaný Uživatel nejprve zaplatil Odměnu).
  3. Uživatel nemá nárok na žádnou peněžní nebo nepeněžní úhradu nebo jakékoliv jiné plnění s výjimkou připsání konkrétního počtu Bodů, podle těchto Podmínek, v souvislosti se zprostředkováním Zájemce.
  4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Provozovatel je oprávněn zrušit Registraci Uživateli nebo Zájemci v případě, že nastanou podmínky pro vypovězení Smlouvy ze strany Provozovatele podle článku 9.3 Všeobecných obchodních podmínek.
  5. Uživatel je oprávněn zprostředkovávat Zájemce pouze přímo, přičemž Zájemce, který se stane Uživatelem má rovněž právo zprostředkovávat nové Zájemce a má nárok na zisk Bodů za takové zprostředkování. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že nárok na Body lze získat pouze za přímo zprostředkované Zájemce a nikoliv již za Zájemcem zprostředkované Zájemcem, který se stal Uživatelem, tzn. Uživatel již nemá žádný nárok na zisk Bodů za zprostředkování Zájemců, které zprostředkoval takový Zájemce (který se následně stal Uživatelem), kterého zprostředkoval původní Uživatel.
 3. Připsání Bodů
  1. V případě že Uživatel a Zájemce splní současně všechny podmínky podle článku 2.2, zejména po zaplacení Odměny ze strany Zájemce, bude ve prospěch Uživatele připsán určitý počet bodů, a to na osobním účtu Uživatele, který bude zřízen Provozovatelem v rámci Webu (dále jen „Bod“).
  2. K osobnímu účtu Uživatele na Webu, bude mít přístup pouze konkrétní Uživatel, přičemž na tomto osobním účtu Uživatele každý Uživatel bude mít přístupné zejména údaje o své URL adrese, kterou bude používat pro zprostředkování nových Zájemců, aktuální výši Bodů, anonymizovaný počet přivedených Zájemců a jejich platby Odměny a skrze osobní účet bude zadávat převod Bodů na Bitcoiny. Přístup na osobní účet, správa osobního účet a rozsah informací na osobním účtu bude uveden v příslušné sekci na Webu.
  3. Nárok na připsání určitého počtu Bodů vzniká vždy v okamžiku úhrady Odměny Zájemce za příslušné Služby, a to Zájemce, kterého zprostředkoval Zprostředkovatel. Aktualizace výše Bodů na osobním účtu Uživatele se provede vždy do 48 hodin od zaplacení Odměny Zájemcem (zprostředkovaným Uživatelem) za určité Služby Provozovateli. Pro vyloučení pochybností platí, že platbou Odměny se rozumí připsání výše Odměny na účet Provozovatele.
  4. Základní výše Bodů, které budou připsány na osobní účet Uživatele za platbu Služeb uskutečněných jím zprostředkovaným Zájemcem, se provede tak, že z každé výše Odměny, která byla zaplacena na účet Provozovatele Zájemcem zprostředkovaným Uživatelem, se vypočte 25%, přičemž tento výsledek bude sloužit jako hodnota pro přepočet na příslušné Body (tj. pro přepočet na Body se použije pouze 25% ze zaplacené Odměny). Uvedený výsledek bude následně přepočten na Body, a to v poměru jedna ku jedné a výsledný počet Bodů bude vždy zaokrouhlen na celé jednotky dolů. V případě, že Odměna bude účtována v jiné měně než CZK, pak nejprve bude vždy proveden přepočet na CZK, podle aktuálního kurzu ČNB a následně teprve bude proveden přepočet Odměny, vyjádřené v CZK na Body.

   Pro vyloučení pochybností se uvádí tento příklad: „V případě, že jako Odměna za Služby bude uhrazena částka 690,- Kč, pak nejprve bude jako základ vypočítáno 25% z této částky, tj. 172,5 Kč. Následně bude tato částka převedena na Body, přičemž Uživateli bude připsáno 172 Bodů. V případě, že by např. Odměna za Služby činila 27,5 Euro, nejprve bude proveden přepočet na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB, např. částka 27,5 Euro bude odpovídat 690,- Kč a následně bude vypočten základ 25% a částka předena na Body s tím, že v takovém případě bude výše Bodů 172.“
  5. Provozovatel bude oprávněn kdykoliv zvýšit výši základního přepočtu částky Odměny na Body, a to na základě dohody s Uživatelem. Následně se bude aplikovat pouze takto zvýšená výše přepočtu částky Odměny na Body.
  6. Uživateli budou vždy připsány Body za jím zprostředkované Zájemce, tj. za Odměny zaplacené Zájemci přímo zprostředkovanými Uživatelem, a to po dobu trvání Registrace.
 4. Výplata
  1. Každý Uživatel bude mít nárok na převod Bodů na měnu Bitcoin a následně na výplatu takto převedených Bodů na Bitcoin.
  2. Nárok na převod Bodů na Bitcoiny vnikne v případě:
   1. žádosti Uživatele provedené prostřednictvím osobního účtu na Webu podle instrukcí uvedených na Webu;
   2. v případě, že počet Bodů dosáhne alespoň výše 270; a
   3. v případě, že pro účely převodu Bodů na Bitcoiny zadá Uživatel Provozovateli, prostřednictvím osobního účtu na Webu, identifikaci příslušné Bitcoinové peněženky, která bude funkční, a na kterou bude možné provést převod Bodů na Bitcoiny.
  3. Převod Bodů na Bitcoiny bude proveden podle aktuálního kurzu Bitcoinu vůči americkému dolaru, který je zejména uveden na webové stránce [cryptocompare.com], případně na jiné webové stránce, která je většinově používána pro ověření výše kurzů Bitcoinu, přičemž zjištěný kurz amerického dolaru bude převeden na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB. Body budou následně převedeny na Bitcoin podle zjištěného kurzu české koruny vůči Bitcoinu, přičemž pro tyto účely se bude uvažovat, že hodnota jednoho Bodu bude odpovídat 1,- Kč (jedné koruně české).
  4. Převod Bodů na Bitcoiny podle výše uvedeného přepočtu bude učiněn nejpozději do 48 hodin v pracovním dnu v České republice po doručení žádosti Uživatele o přepočet Bodů na Bitcoiny (prostřednictvím aplikace na osobním účtu), přičemž v této době bude zadána výplata Bitcoinů na Bitcoinový účet, resp. Bitcoinovou peněženku identifikovanou Uživatelem. Samotná délka převodu bude závislá na provozovateli Bitcoinové peněženky. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel Bitcoinové peněženky nebo příslušné platební brány bude účtovat příslušnou provizi za převod Bodů, které byly přeměněny na Bitcoiny a převedeny Uživateli, přičemž tuto provizi v žádném případě neúčtuje Provozovatel. Uživatel nese veškeré náklady spojené s převodem Bodů na Bitcoiny a s převodem Bitcoinů Uživateli, přičemž v rámci těchto transakcí může být stržen poplatek, pokud je takový poplatek účtován ze strany třetích osob
  5. Po převodu Bodů na Bitcoiny a po jejich převodu Uživateli, se sníží počet Bodů Uživatele na osobním účtu Uživatele v rámci Webu o převedené Body, resp. o převedené Bitcoiny vyjádřené ekvivalentem v Bodech.
  6. Uživatel bere na vědomí, že převedené Bitcoiny nejsou ze strany Provozovatele zatíženy předmětem žádné daně a musí být Uživatelem řádně zdaněna. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv porušení povinnosti Uživatele zdanit převedené Bitcoiny.
  7. Bližší podmínky programu referral jsou stanoveny na Webu v sekci Referral.
 5. Další podmínky
  1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv opravit, doplnit nebo změnit jakékoliv údaje rozhodné pro určení Bodů v případě, že mu byly ze strany Uživatele poskytnuty nesprávné, nepravdivé nebo zavádějící údaje nebo tyto údaje jsou nesprávné, nepravdivé nebo zavádějící v důsledku technické nebo jiné chyby. V případě, že bude provedena oprava, doplnění nebo změna ve výši Bodů, které již byly převedeny na Bitcoiny a Bitcoiny byly převedeny na Uživatele, provede se zohlednění oprava, doplnění nebo změna ve výši Bodů, která je určena pro převod na Bitcoiny a tato částka bude snížena (zápočet chybně převedené částky vůči částce určené k převodu na Bitcoiny) nebo navýšena (navýšení částky určené k převodu na Bitcoiny o rozdíl v chybně převedené částce).
  2. Uživatel je povinen zdržet se při doporučování třetím osobám Registrace nebo uzavření Smlouvy, tj. při zprostředkování Zájemce Provozovateli, jakékoliv manipulace či nátlaku, jakož i zdržet se šíření nepravdivých nebo zkreslených údajů o činnosti Provozovatele. Uživatel se zavazuje, že zprostředkováním Zájemců Provozovateli nebude porušen žádný obecně závazný právní předpis, zejména se Uživatel zavazuje, že nebude uvádět žádné reklamní sdělení, že zprostředkování Zájemců nebude představovat zaslání obchodního sdělení, nebude obtěžující nebo jakkoliv v rozporu s dobrými mravy atd. Uživatel při zprostředkování Zájemců Provozovateli jedná svým jménem a na svůj účet. Uživatel není dále oprávněn zprostředkovávat Zájemce Provozovateli prostřednictvím zasílání zpráv na emaily nebo jiné schránky, včetně sms zpráv nebo volání na telefonní čísla, osobám, které nedaly předchozí svolení k takové komunikaci. Současně je Uživatel povinen zaslat příslušnou pozvánku k Registraci nebo uzavření Smlouvy pouze třetí osobě (tj. není oprávněn zaslat a přijmout pozvánku ze své jiné emailové adresy nebo adresy svého rodinného příslušníka), a to pouze v takovém případě, že od takové třetí osoby získal předchozí souhlas k zaslání takové pozvánky. Pro vyloučení pochybností platí, že Uživateli není povolena duplicita, tzn. každý Uživatel je oprávněn vystupovat pouze pod jednou Registrací, tedy pod jedním osobním účtem na Webu.
  3. Každý Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci ohledně nesprávného stanovení Bodů nebo přepočtu na Bitcoiny v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Nad rámec výpovědních důvodů uvedených v článku 9.3 Všeobecných obchodních podmínek je výpovědním důvodem skutečnost, že Uživatel provede více Registrací.
  5. V případě, že Registrace bude zrušena, nemá Uživatel nárok na převod dosud nepřevedené výše Bodů na Bitcoiny a jakýkoliv takový nárok zaniká, tj. zaniká osobní účet Uživatele na Webu a veškeré dosud shromážděné Body na něm.
  6. V rámci článku 12.6 Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn jednostranně změnit i tyto Podmínky, a to v přiměřeném rozsahu a v souladu s podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je Provozovatel oprávněn navrhnout změnu Všeobecných obchodních podmínek se rovněž rozumí změna měny Bitcoin na jinou měnu, změna převodního kurzu z Bodů na Bitcoiny, určení základu pro výpočet hodnoty Bodů a další parametry pro určení hodnoty nebo výpočet Bodů nebo převodu na Bitcoiny.
 6. Platnost a účinnost Podmínek
  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem [24.7.2018].